Isang sipi mula sa Araling Aktibista

on Monday, June 25, 2012

Binabago natin ang ating mga sarili para malinang ang mga saligang rebolusyonaryong aktitud upang mahusay na makapaglingkod sa masa at mabungang makapag-ambag nang ubos-kaya sa rebolusyon. Ang bawat rebolusyonaryo ay dapat maging
a. buong-pusong tagapaglingkod ng masa at laging malapit sa masa
b. laging handa at walang-takot sa mga sakripisyo’t kamatayan
k. seryoso, masinop at masigasig sa pag-aaral at pagtupad ng mga tungkulin
d. mapagkaisa at mainit sa pakikitungo sa kapwa rebolusyonaryo
e. bukas sa pagtanggap ng mga puna at handang magwasto ng mga kahinaa’t pagkakamali

0 mga pandadaot:

Post a Comment