Sipi mula sa Araling Aktibista (11 Tipo ng Liberalismo)

on Monday, June 25, 2012

Ang liberalismo ay nakikita sa iba’t ibang paraan.

1. Palampasin ang mga bagay-bagay alang-alang sa kapayapaan at pagkakaibigan kapag ang isang tao ay maliwanag na nagkamali at umiwas sa makaprinsipyong pangangatwiran sapagkat siya ay isang matagal nang kakilala, isang kababayan, isang kamag-aral, isang matalik na kaibigan, isang minamahal, isang malaon nang kasamahan o isang malaon nang tauhan. O kaya’y banggitin ang usapin nang pahapyaw sa halip na talakayin ito nang lubusan upang mapanatili ang mabuting pagsasamahan. Dahil dito, ang organisasyon at ang indibidwal ay kapwa napipinsala. Ito ay isang tipo ng liberalismo.

2. Magpakalulong sa mga iresponsableng pamumuna nang sarilinan sa halip na masiglang magharap ng mga mungkahi sa organisasyon. Tumahimik sa harap ng tao subalit magtsismis sa kanilang likuran, o tumahimik sa harap ng isang pulong at magdadaldal pagkatapos. Ang hindi igalang ang mga prinsipyo ng kolektibong pamumuhay at sa halip ay sumunod sa sariling hilig. Ito ay ikalawang tipo.

3. Palampasin ang mga bagay-bagay kung hindi sangkot ang sarili; magsalita nang babahagya hanggat maaari gayong alam na alam kung ano ang pagkakamali, magpakatuso at maniguro at umiwas lamang na mabagsakan ng sisi. Ito ay ikatlong tipo.

4. Sumuway sa mga kautusan at sa halip ay ipagmalaki ang sariling palagay. Humingi ng natatanging konsiderasyon mula sa organisasyon ngunit tumanggi sa disiplina nito. Ito ay ikaapat na tipo.

5. Magpakasasa sa atakeng personal, maghanap ng away, magbulalas ng personal na galit o maghiganti sa halip na makipangatwiran at makitunggali laban sa maling mga palagay alang-alang sa pagkakaisa o kaunlaran o maayos na pagsasakatuparan ng gawain. Ito ay ikalimang tipo.

6. Makarinig ng maling palagay nang hindi sinasagot ang mga ito at makarinig pa ng kontra-rebolusyonaryong mga pahayag nang hindi iniuulat ang mga ito, at sa halip ay pakinggan ang mga ito nang buong kapanatagan na parang walang anumang nangyari. Ito ay ikaanim na tipo.

7. Maparoon sa masa at kaligtaang magsagawa ng propaganda at ahitasyon o kaya’y magsalita sa mga pulong o gumawa ng pagsisiyasat at pagtatanong sa kanila, at sa halip ay ipagwalambahala sila at magpakitang walang pagmamalasakit sa kanilang kapakanan, at makalimot na ang sarili ay isang Komunista at kumilos na parang karaniwang di-Komunista. Ito ay ikapitong tipo.

8. Makitang ipinapanganib ng isang tao ang kapakanan ng masa ngunit hindi makaramdam ng pagngingitngit, o kaya’y pagpayuhan o pigilin siya o makipagpaliwanagan sa kanya, at sa halip ay pabayaan siyang magpatuloy. Ito ay ikawalong tipo.

9. Kumilos nang walang sigla at walang tiyak na balak, o patutunguhan; kumilos nang pawalambahala at magpabasta-basta—“Hanggat mongha ka’y patugtog ka na lamang nang patugtog ng kampana.” Ito ay ikasiyam na tipo.

10. Palagay na ang sarili’y nakapaglingkod na nang malaki sa rebolusyon, magmalaki sa pagiging isang beterano, mamuhi sa maliliit na gawain samantalang hindi naman kaya ang malalaking tungkulin, at maging padaskul-daskol sa gawain at tamad sa pag-aaral. Ito ay ikasampung tipo.

11. Mabatid ang sariling mga kamalian ngunit hindi gumawa ng anumang hakbang para iwasto ang mga iyon at maging liberal sa sarili. Ito ay ikalabing-isang tipo.

0 mga pandadaot:

Post a Comment